0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.02.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.02.2022.
23.754.497,79
Стање предходног дана:
24.402.712,92
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
462.948,67
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
974.055,36
Остале исплате:
137.108,44
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.858,89
Матeријални и остали трошкови:
646.356,24
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
462.948,67
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
462.948,67
СОФАРМА
188.805,41
ВЕГА
28.757,85
ИНФАРМ
78.792,12
ФЕНИКС ФАРМ
149.982,52
АДОК
5.536,41
ФАРМАЛОГИСТ
11.074,36
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.858,89
СРБИЈАГАС
1.858,89
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
646.356,24
ГРАФОПАК 3.000,00
ЈКП 7 ОКТОБАР 230.433,00
ЈОВАН МИШЧЕВИЋ 90.000,00
МЕСЕР 483,60
ЖАНА ЛУГ 1.320,00
СББ 4.719,00
САТ ТРАКТ 6.580,00
СЕНТА ПРОМЕТ 1.950,00
ЈП ПТТ 600,00
РЕМОНДИС 10.980,00
ХЕЛЕНА ГРАФ 217.226,40
ЕС 17.641,20
ТЕЛЕНОР 816,00
А-1 43.142,58
ТЕЛЕКОМ 8.453,66
ДОМ ЗДРАВЉА 9.010,80