0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.04.2020.
16.438.976,76
Стање предходног дана:
16.860.150,14
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
103.366,23
Остале исплате:
317.807,15
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
23.916,23
Матeријални и остали трошкови:
92.560,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
304.697,15
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
304.697,15
Адок
10.257,61
Медикунион
27.390,00
Инфарм
158.439,82
Феникс фарм
47.482,42
Фармалогист
54.637,30
Инофарм
6.490,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
23.916,23
Еуро петрол
23.916,23
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
92.560,00
Ифолаб
78.000,00
ЈП ПТТ
1.450,00
Дом здравља Нови Кнежевац
13.110,00