0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.07.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.07.2020-
21.857.095,91
Стање предходног дана:
21.874.347,52
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
17.251,61
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
17.251,16
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
17.251,16
Ла фантана
3.181,61
Неша комп
12.990,00
ЗТР Александар
1.080,00