0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.09.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.09.2021.
23.217.046,75
Стање предходног дана:
22.948.676,96
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
652.916,67
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
282.399,89
Остале исплате:
102.146.99
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
384.546,88
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
384.546,88
Телеком
8.543,02
Теленор
1.028,40
Ла фантана
3.325,79
Месер
483,60
Сат тракт
6.580,00
ФЦЦ
1.356,15
Неша комп
83.978,00
јп птт
300,00
ЈКП 7 октобар
221.395,92
Ева 71
8.000,00
Ремондис
13.500,00
Панон електроник
2.395,00
Аутокућа Видаковић
21.390,00
СББ
2.671,00
Еуро петрол
9.600,00