0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.10.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.10.2021.
20.802.195,33
Стање предходног дана:
21.158.801,79
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
631.228,47
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
986.084,07
Остале исплате:
1.750,86
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
630,00
Матeријални и остали трошкови:
328.395.60
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
27.580,86
Лекови у ЗУ:
631.228,47
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
631.228,47
Феникс фарма
121.229,44
Фармалогист
93.205,07
Вега
122.224,08
Инфарм
294.569,88
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
630,00
Србијагас
630,00
Исхрана болесника:
27.580,86
Селекта
27.580,86
Матeријални и остали трошкови:
328.395.60
ЈКП 7,Октобар
328.395,60