0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.12.2020.
25.613.587,21
Стање предходног дана:
26.173.296,58
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
559.709,37
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
18.130,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
541.579,37
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
541.579,37
Феникс фарм
111.608,12
Вега
157.879,53
Инфарм
253.475,64
Фармалогист
13.896,75
Адок
4.719,33
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
18.130,00
Дом здравља
18.130,00