0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.12.2021.
14.435.340.69
Стање предходног дана:
14.478.626,08
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
23.805,32
Остале исплате:
19.480,07
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
8.805,32
Матeријални и остали трошкови:
34.480,07
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
8.805,32
СРБИЈА ГАС
8.805,32
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
34.480,07
ЈП ПТТ
15.000,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
19.480,07