0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.06.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.06.2021.
27.398.676,64
Стање предходног дана:
28.363.787,54
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
649.158,65
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.453.420,05
Остале исплате:
160.849,50
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
196.282,41
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
809.564,71
Лекови у ЗУ:
608.422,43
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
608.422,43
Феникс фарм
31.096,34
Фармалогист
121.403,48
Вега
39.867,19
Адок
10.032,22
Инфарм
406.023,20
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
809.564,71
Којчић
418.620,10
Селекта
165.403,00
Комерцсервис продукт
117.243,20
Натура - Књаз Милош
47.520,00
АС-Станковић
60.778,41
Матeријални и остали трошкови:
196.282,41
А1
10,00
Телеком
8.202,89
Теленор
40.228,06
Дом здравља Нови Кнежевац
1.020,00
Завод за јавно здравље Кикинда
14.420,00
Инфолаб
78.000,00
Ремоднис
10.980,00
Ла фантана
3.181,46
2 Д Софт
27.600,00
Неша комп
4.560,00
Бајир
8.080,00