0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.06.2022.
24.536.295,01
Стање предходног дана:
24.036.312,08
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.427.199,28
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
923.408,82
Остале исплате:
3.807,53
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
102.689,83
Матeријални и остали трошкови:
824.526,52
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
102.689,83
ЕУРО ПЕТРОЛ
102.689,83
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
824.526,52
САТ- ТРАКТ
6.580,00
А-1
44.516,57
МЕСЕР
483,00
СББ
4.746,00
ТЕЛЕКОМ
7.847,90
СД-ПЛАСТ
152.220,00
НЕША КОМП
15.000,00
РЕМОНДИС
13.500,00
ЛА-ФАНТАНА
3.324,53
ЖАНА-ЛУГ
320.644,92
ТЕКИНГ-ВЕЛЕТЕКС
155.664,00