0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.08.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.08.2019.
25.510.037,55
Стање предходног дана:
25.646.249,93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
5.400,00
Остале исплате:
130.812,38
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
77.697.90
Матeријални и остали трошкови:
5.400,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
53.114,48
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
77.697.90
Стандард Ада
77.697,90
Исхрана болесника:
53.114,48
Селекта
14.850,00
Круна комерц
38.264,48
Матeријални и остали трошкови:
5.400,00
Медипро
5.400,00