0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.09.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.09.2022.
25.670.207,87
Стање предходног дана:
26,163.541,99
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
433.308,89
Остале исплате:
60.026,03
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
493.334,12
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
493.334,12
САВЕЗ ЗДР.РАДН. БОЈБОДИНЕ
24.000,00
ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА
3.500,00
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
2.610,00
РЦМ
4.800,00
ЖАНА-ЛУГ
21.309,98
ЕС РАЦ
11.000,00
ЈКП 7 ОКТОБАР
334.160,29
А-1
45.673,45
ПАНОН ЕЛЕКТРОНИК
950,00
МИКРОЦЕР
38.390,40
АУТОСЕРВИС РАДИЋ
6.940,00