0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 15.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
15.11.2019.
21.649.980,21
Стање предходног дана:
21.721.034,00
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
14.600,00
Остале исплате:
56.453,79
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
71.053,79
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
71.053,79
ЈП ПТТ
2.000,00
Лопиа
12600,00
Нарцис
4.140,00
Сента промет
11.273,79
Хаи солар
41.040,00