0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.01.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.01.2020.
14.787.221,38
Стање предходног дана:
15.139.821,72
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.252.531,85
Остали приливи:
1.572,36
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.252.531,85
Остале исплате:
354.172,70
Извршена плаћања
Плате:
9.547.618,15
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
6.542,35
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.052.544,05
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.052.544,05
Инфарм
841.455,67
Вега
139.251,52
Адок
71.836,86
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6.542,35