0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.03.2021.
26.492.732,54
Стање предходног дана:
25.735.109,25
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.604.698,02
Остали приливи:
7.496,60
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.985.631,42
Остале исплате:
868.939,91
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
92.585,93
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
252.890,22
Лекови у ЗУ:
946.474,28
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
946.474,28
Феникс фарм
163.142,14
Адок
54.058,90
Фармалогист
141.077,38
Вега
259.087,96
Инфарм
329.107,90
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
252.890,22
Селекта
44.751,00
АС Станковић
9.275,42
Комерцсервиспродукт
116.586,40
Којчић
82.277,40
Матeријални и остали трошкови:
92.585,93
Алаткоп
7.647,93
Ева 71
8.000,00
Жана
7.890,00
Зома
52.158,00
Дом здравља
16.890,00