0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.05.2022.
20.298.268,33
Стање предходног дана:
20.825.908,28
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.832.599,10
Остали приливи:
1.573,15
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.607.918,43
Остале исплате:
753.893,77
Извршена плаћања
Плате:
12.352.798,45
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.013,75
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.013,75
АУТОПРЕВОЗ
500,01
КОМОРА
8.513,74