0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -16.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.06.2020.
23.061.052,80
Стање предходног дана:
23.607.092,78
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.843.324,37
Остали приливи:
2.179,22
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.843.324,37
Остале исплате:
548.219,20
Извршена плаћања
Плате:
9.986.398,29
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
6.842,10
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
398.303,18
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
398.303,18
Феникс фарм
234.476,13
Фармалогист
7.005,68
Адок
156.821,37
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6.842,10