0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.06.2022,
22.386.266,86
Стање предходног дана:
24.536.295,01
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.170.463,96
Остали приливи:
1.569,97
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.550.175,81
Остале исплате:
771.886,27
Извршена плаћања
Плате:
11.934.027,41
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.322,82
Отпремнине:
Јубиларне награде:
111.129,56
Исхрана болесника:
1.258.345,91
Лекови у ЗУ:
10.236,38
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
10.236,38
МЕСЕР
10.236,38
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.258.345,91
КЊАЗ МИЛОШ
54.100,80
КОМЕРЦСЕРВИС ПРОДУКТ
101.567,20
СЕЛЕКТА
324.689,00
КОЈЧИЋ
403.668,48
ДОН-ДОН
181.277,25
АМАКС
193.043,18
Матeријални и остали трошкови:
8.322,82
МЕСЕР
,60
КОМОРА
8.322,22