0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.07.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.07.2019.
28.041.421,12
Стање предходног дана:
28.560,949,29
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
8.068.337,23
Остали приливи:
2.868,18
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
8.068.337,23
Остале исплате:
522.396,35
Извршена плаћања
Плате:
8.584.881,43
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
5.852,15
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
5.852,15
Комора здравствених установа
5.852,15