0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.07.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.07.2020.
22.029.197,06
Стање предходног дана:
21.848.974,72
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.188.491,16
Остали приливи:
56.642,10
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.524.967,70
Остале исплате:
539.943,22
Извршена плаћања
Плате:
10.057.995,27
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
6.915,65
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6.915,65
Комора здравствених установа Србије
6.915,65