0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.08.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.08.2019.
25.001.547,96
Стање предходног дана:
25.510.037,55
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
8.009.497,59
Остали приливи:
3.090.07
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
8.026.776,59
Остале исплате:
494.300,66
Извршена плаћања
Плате:
8.498.009,02
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
23.068,23
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
23.068,23
Триглав осигурање
11.997,00