0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.08.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.08.2022.
24.759.208,91
Стање предходног дана:
25.501.789,09
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.337.835,38
Остали приливи:
1.569,19
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.345.147,08
Остале исплате:
736.837,67
Извршена плаћања
Плате:
12.066.293,69
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.379,36
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
7.311,70
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
7.311,70
МЕСЕР
7.311,70
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
8.379,36
КОМОРА
8.379,36