0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.09.2019.
24.392.067,60
Стање предходног дана:
24.945.560,73
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
7.923.928,07
Остали приливи:
3.558,17
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
7.923.928,07
Остале исплате:
557.051,30
Извршена плаћања
Плате:
8.475.207,83
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
5.771,54
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
5.771,54