0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.09.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.09.2020.
19.654.187,30
Стање предходног дана:
20.233.695,03
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.468.004,28
Остали приливи:
3.890,48
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.468.004,28
Остале исплате:
583.398,21
Извршена плаћања
Плате:
10.022.290,87
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
29.111,62
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
29.111,62
Екомаде доо
22.200,00
Комора здравствених установа Србије
6.911,62