0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.09.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.09.2021.
21.661.013,27
Стање предходног дана:
22.531.993,93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.858.406,23
Остали приливи:
1.571,79
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.090.109,23
Остале исплате:
640.849,45
Извршена плаћања
Плате:
10.499.255,68
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
231.703,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
231.703,00
МС Глобалмедик
46.800,00
Триглав осигуранје
11.997,00
Фитиш
9.600,00
Универзал Леа
160.700,00