0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.10.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.10.2019.
21.871.669,01
Стање предходног дана:
22.547.977,89
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
7.969.960,29
Остали приливи:
2.820,56
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
7.969.960,29
Остале исплате:
679.129,44
Извршена плаћања
Плате:
8.564.425,50
Превоз:
Енeргeнти:
64.876,44
Матeријални и остали трошкови:
19.787,79
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
64.876,44
ЕПС Комерцијално снабдевање
64.876,44
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
19.787,79
ИПЦ
13.950,00
Комора здравствених установа Србије
5.837,79