0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.10.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.10.2020.
20.075.811,33
Стање предходног дана:
20.669.133,46
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.498.213,33
Остали приливи:
3.205,57
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.510.937,50
Остале исплате:
583.803,53
Извршена плаћања
Плате:
10.094.741,03
Превоз:
Енeргeнти:
5.010,00
Матeријални и остали трошкови:
14.659,47
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
5.010,00
Бајир
5.010,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
14.659,47
Телеком
7.714,17
Комора здравствених установа Србије
6.945,30