0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.11.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.11.2020.
16.776.501,82
Стање предходног дана:
17.348.309,30
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.798.547,91
Остали приливи:
2.545,56
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.817.537.91
Остале исплате:
555.363,04
Извршена плаћања
Плате:
10.191.016,16
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
7.030,62
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.155.864,17
Санитетски и медицински материјал:
18.990,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.155.864,17
Инфарм
837.402,50
Вега
199.021,72
Феникс фарм
73.741,97
Адок
26.081,07
Фармалогист
19.616,91
Санитетски и медицински материјал:
18.990,00
Инфарм
14.520,00
Медилабор
840,00
Неомедика
3.630,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
7.030,62
Комора здравствених установа Србије
7.030,62