0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.12.2019.
25.318.408,64
Стање предходног дана:
23.465.269,81
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.093.055,42
Остали приливи:
1.571,66
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
8.830.097,38
Остале исплате:
411.390,87
Извршена плаћања
Плате:
9.235.193,39
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
6.294,86
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6.294,86
Комора здравствених установа
6.294,86