0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 16.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.12.2020.
25.325.264,61
Стање предходног дана:
25.618.587,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.828.103,46
Остали приливи:
4.359,86
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.616.522,68
Остале исплате:
509.263,24
Извршена плаћања
Плате:
10.074.916,92
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
50.869,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
50.869,00
Призма
12.480,00
Неша комп
38.389,00