0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -16.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
16.12.2021.
29.525.221,32
Стање предходног дана:
30.262.907,97
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.025.068,96
Остали приливи:
1.572,11
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.025.068,96
Остале исплате:
739.258,76
Извршена плаћања
Плате:
10.756.873,02
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
7.454,70
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
7.454,70
КОМОРА
7.454,70