0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.02.2022,

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.02.2022.
22.908.980,60
Стање предходног дана:
23.754.497,79
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.860.683,18
Остали приливи:
1.572,16
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.860.683,18
Остале исплате:
847.089,35
Извршена плаћања
Плате:
11.699.635,51
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.137,02
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
8.137,02
КОМОРА
8.137,02