0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај 17.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.03.2021.
25.456.658,45
Стање предходног дана:
26.492.732,54
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
17.779,35
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
993.972,53
Остале исплате:
59.880,91
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
58.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
654.797,58
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
654.797,58
Ас Станковић
57.605,28
Којчић
267.171,80
Селекта
246.889,90
Комерцсервис продукт
83.130,60
Матeријални и остали трошкови:
58.000,00
Центар за еваулацију у образовању
58.000,00