0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.05.2022.
27.584.092,16
Стање предходног дана:
20.298.268,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.415.549,44
Остали приливи:
7.915.920,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.484.957,01
Остале исплате:
560.688,60
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.260.276,34
Матeријални и остали трошкови:
140.220,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
224.680,67
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
420.468,60
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
420.468,60
ФАРМАЛОГИСТ
96.173,22
СОФАРМА
39.393,64
ВЕГА
105.959,40
АДОК
21.349,57
ФЕНИКС ФАРМ
87.453,25
ИНФАРМ
70.139,52
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.260.276,34
ЕПС
595.445,88
ДРБИЈСГАС
664.830,46
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
140.220,00
БС-ЕВЕНТС
140.220,00