0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.06.2022.
22.165.724,36
Стање предходног дана:
22.386.266,86
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
55.753,28
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
76.477,41
Остале исплате:
199.818,37
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
28.989,98
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
247.305.80
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
247.305.80
КОЈЧИЋ
217.217,80
КОМЕРЦСЕРВИС
21.178,00
СЕЛЕКТА
8.910,00
Матeријални и остали трошкови:
28.989,98
АЛЕКСАНДАР
28.989,98