0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.07.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.07.2020.
22.354.641,28
Стање предходног дана:
22.029.197,06
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.179.332,67
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
703.248,46
Остале исплате:
150.639,99
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
10.000,00
Отпремнине:
302.367,68
Јубиларне награде:
361.155,78
Исхрана болесника:
37.731,70
Лекови у ЗУ:
142.633,29
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
142.633,29
Феникс фарм
25.318,72
Фармалогист
26.307,73
Вега
11.786,93
Инфарм
79.219,91
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
37.731,70
Комерцпродукт сервис
14.279,00
Круна комерц
21.952,70
Криваја
1.500,00
Матeријални и остали трошкови:
10.000,00
ЈП ПТТ
10.000,00