0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.10.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.10.2022.
24.431.730,61
Стање предходног дана:
25.265.417,13
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.116.728,03
Остали приливи:
1.568,64
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.230.879,01
Остале исплате:
721.104,18
Извршена плаћања
Плате:
11.757.444,27
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
194.538,92
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
194.538,92
ЕВА 71
13.000,00
ГРАФОПАК
2.200,04
НАРЦИС
6.800,00
ПРОФИ СИСТЕМ
25.300,00
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
4.280,00
ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА
3.500,00
КЛАСИК
33.599,52
МИКРОЦЕР
10.725,97
А-1
44.604.,13
САТ-ТРАКТ
7.280,00
САВА ОСИГУРАЊЕ
35.040,88
КОМОРА
8.208,38