0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 17.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
17.12.2021.
30.599.494,75
Стање предходног дана:
29.525.221,32
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.380.416,67
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
32.616,00
Остале исплате:
273.527,24
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
37.295,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
268.848,24
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
268.848,24
МЕДИКУНИОН
14.148,75
ФЕНИКС ФАРМ
6.856,12
СОФАРМА
1.174,97
ВЕГА
41.822,88
ИНФАРМ
204.845,52
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
37.295,00
АСО ТЕКС
32.616,00
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР
4.679,00