0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.01.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.01.2022.
24.326.397,51
Стање предходног дана:
25.478.294,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
63.547,25
Остали приливи:
1.000,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
685.360,69
Остале исплате:
531.083,38
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
299.184,02
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
917.260,05
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
917.260,05
СЕЛЕКТА
252.524,07
КОМЕРЦСЕРВИС ПРОДУКТ
126.314,72
АС-СТАНКОВИЋ
65.660,21
КОЈЧИЋ
472.761,05
Матeријални и остали трошкови:
299.184,02
МЕТАЛМАНИЈА
0,02
ЗОМА 021
1.440,00
Е.С.
19.304,00
НЕОМЕДИКА ЛИНЕА
11.700,00