0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.02.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.02.2020.
16.700.432,09
Стање предходног дана:
17.287.325,54
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.149.944,55
Остали приливи:
2.194,55
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.287.444,55
Остале исплате:
451.588,00
Извршена плаћања
Плате:
9.594.966,37
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
6.566,18
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
137.500,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
137.500,00
МЕД ДЕПО
20.787,10
НЕО МЕДИКА
10.842,00
СУПЕРЛАБ
3.301,10
МЕДИЛАБОР
15.137,80
ФАРМАЛОГИСТ
53.376,00
ИНФАРМ
34.056,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6.566,18