0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.02.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.02.2021.
27.312.900,36
Стање предходног дана:
27.501.275,19
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.548.353,58
Остали приливи:
61.894,20
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.732.284,60
Остале исплате:
66.338,01
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
154.800,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
110.200,53
Лекови у ЗУ:
1.533.622,08
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.533.622,08
Феникс фарм
121.284,61
Вега
131.691,43
Фармалогист
22.181,14
Инфарм
1.258.464,90
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
110.200,53
Којчић
72.842,60
АС-Станковић
7.932,93
Селекта
29.425,00
Матeријални и остали трошкови:
154.800,00
Медицински факултет Београд
150.000,00
Дом здравља Кањижа
4.800,00