0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.03.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.03.2020.
19.637.658,68
Стање предходног дана:
20.128.406,71
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
8.851.147,60
Остали приливи:
2.131,83
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
8.851.147,60
Остале исплате:
492.879,86
Извршена плаћања
Плате:
9.337.636,30
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
6.391,16
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
6.391,16
Комора здравствених установа Србије
6.391,16