0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.04.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.04.2022.
22.006.439,98
Стање предходног дана:
22.964.063,71
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.431.912,03
Остали приливи:
1.574,40
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.431.912,03
Остале исплате:
959.198,13
Извршена плаћања
Плате:
12.162.228,96
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.438,12
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
220.443,08
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
220.443,08
ИНФАРМ
220.443,08
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
8.438,12
КОМОРА
8.438,12