0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.08.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.08.2020.
22.660.259,51
Стање предходног дана:
23.947.159,62
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.286.900,11
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
570.992,68
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
694.446,74
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
21.460,69
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
694.446,74
Дон-дон
44.183,92
Круна комерц
130.754,12
Комерцсервис продукт
96.519,60
Селекта
182.143,50
Којчић
240.845,60
Матeријални и остали трошкови:
570.992,68
ЗЗЈЗ
8.910.00
Миолаб
276.024,00
Универзал - Леа
98.000,00
Зома
26.052,00
ЈКП - 7 Октобар
162.006,68