0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.08.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.08.2022.
24.670.611,78
Стање предходног дана:
24.983.889,58
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
254.667,52
Остале исплате:
58.610,28
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
63.586,37
Отпремнине:
Јубиларне награде:
224.680,67
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
25.010,76
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
25.010,76
ФЕНИКС ФАРМА
14.762,00
ЕСЕНСА
6.012,00
НЕОФАРМ
4.236,76
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
63.586,37
НЕША КОМП
2.700,00
МИКРОЦЕР
6.763,52
ТЕЛЕКОМ
8.172,33
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
9.720,00
ЖАНА ЛУГ
2.631,00
КЛАСИК
33.599,52