0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.11.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.11.2020.
16.484.615,50
Стање предходног дана:
16.782.733,51
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
50.223,43
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
100.635,16
Остале исплате:
247.706,28
Извршена плаћања
Плате:
6.231,69
Превоз:
Енeргeнти:
118.475,41
Матeријални и остали трошкови:
223.634,34
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
118.475,41
Еуропетрол
54.029,37
Србијагас
9.698,75
ЕПС
54.747,29
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
223.634,34
ЈП ПТТ
10.690,00
Сат тракт
6.580,00
СББ
4.117,00
Лопиа
12.600,00
ФЦЦ Кикинда
1.289,38
7. Октобар
166.367,96
Неша комп
21.990,00