0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.03.2021.
25.165.001,75
Стање предходног дана:
25.518.813,17
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
353.811,42
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
52.289,42
Матeријални и остали трошкови:
301.522,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
52.289,42
Еуро петрол
52.289,42
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
301.522,00
Хелена граф
10.476,00
Бајир
9.700,00
Завод за јавно здравље Кикинда
9.840,00
Неша комп
25.440,00
Баго
9.906,00
ДГ-Озирис
236.160,00