0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.05.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.05.2021.
29.194.713,31
Стање предходног дана:
29.575.531,31
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
404.440,82
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
721.356,82
Остале исплате:
63.902,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
394.513,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
390.745,82
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
390.745,82
Феникс фарм
62.505,66
Фармалогист
142.767,63
Вега
185.472,53
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
394.513,00
Зома 021
23.778,00
Бајир
7.535,00
Аутосервис Радич
56.950,00
ЗЗЈЗ Кикинда
9.840,00
Хеленаграф
272.760,00
Дом здравља Нови Кнежевац
23.650,00