0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.06.2020.
23.079.016,274
Стање предходног дана:
23.710.155,74
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
625.666,67
Остале исплате:
5.472,80
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
629.826,62
Лекови у ЗУ:
1.312,85
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.312,85
Фармалогист
1.312,85
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
629.826,62
Којчић
282.064,80
Комерцсервис продукт
83.446,10
Круна комерц
82.169,76
Селекта
128.837,10
Дон дон
53.308,86
Матeријални и остали трошкови: