0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.07.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.07.2019.
27.771.646,45
Стање предходног дана:
29.526.092,66
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
192.177,69
Остале исплате:
1.562.258,52
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
74.073,47
Отпремнине:
Јубиларне награде:
118.104,22
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
1.562.258,52
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
74.073,47
С/Ј Јелић, Нови Кнежевац
56.600,00
СТР Бајир, Нови Кнежевац
9.669,84
Сирена, Нови Кнежевац
3.850,00
Месер техногас, Београд
3.953,63