0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 19.07.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
19.07.2022.
27.418.040,26
Стање предходног дана:
27.876.790,90
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
136.307,85
Остали приливи:
6.327,44
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
478.645,58
Остале исплате:
122.740,35
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
58.906,67
Матeријални и остали трошкови:
525.405,06
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
17.074,20
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
17.074,20
Фармалогист
17.074,20
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
58.906,67
ЈП Србијагас
6.603,50
ЕПС Снабдевање
52.303,17
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
525.405,06
ЈКП 7. октобар
368.514,76
Сента промеет
3.360,70
Инфолаб
99.999,60
Дом здравља Нови Кнежевац
10.590,00
ЗЗЈЗ Кикинда
9.840,00
Електросервис
33.100,00